گزارش غرفه آلودگی نوری در روز نجوم ۹۲

روز نجوم در آخرین روز های فروردین ماه سال ۱۳۹۲ در زمانی برگزار شد که کنفرانسی با رویکرد آلودگی نوری نیز در کشور اسلوواکی هم زمان در چهار روز شروع به کار کرده بود.

اما در روز جمعه ۳۰ فروردین ماه تمام گروه های نجومی در سراسر کشور اندوخته های علمی خود را با زبان ساده به میان مردم بردند تا این روز را گرامی بدارند.
در تهران نیز غرفه آلودگی نوری در مرکز علوم و ستاره شناسی نیاروان و رصدخانه زعفرانیه و در مشهد نیز بر پا شد.
غرفه آلودگی نوری رصدخانه نیاوران که از ساعت ۱۲ تا ۲۲ دایر بود با حدود ۲۰ تصویر از چیستی آلودگی نوری، اثرات و راهکار و با توضیحات خانم ها پژمانفر و صیادی، آموزشگران این غرفه ،به تبیین این موضوع پرداختند.

Image
غرفه آلودگی نوری تهران- مرکز علوم و ستاره شناسی نیاوران
Image
غرفه آلودگی نوری تهران- مرکز علوم و ستاره شناسی نیاوران
Image
غرفه آلودگی نوری تهران- مرکز علوم و ستاره شناسی نیاوران

Image
غرفه آلودگی نوری رصدخانه زعفرانیه و مردمی که در حال امضای پیمانامه حفاظت زا آسمان شب هستند.

Image
غرفه آلودگی نوری انجمن ایاز تبریز و دوستداران حفاظت از آسمان شب در حال امضای پیمانامه آن

Image
اعضای غرفه آلودگی نوری در تبریز- از سمت راست خانم هانیه بنواری،آقایان محمد سلماسی و کمال علیزاده