گزارش کنفرانس آلودگی نوری و مدیریت مصرف برق

 

photo_2016-02-20_15-19-07

photo_2016-02-20_15-20-13 photo_2016-02-20_15-20-09 حامد میرزاخلیل- عضو تحریریه مجله نجوم

۲۰۱۶۰۲۱۷_۱۰۲۵۵۵-۱ photo_2016-02-20_15-18-43